Ajatuksiani

Mitä sinä toivot huomisen Espoolta? Alla muutamia ajatuksia erilaisista minulle tärkeistä asioista.

Tavoitteeni on olla luomassa Espoosta yrittäjyyden pääkaupunkia Suomessa ja edistää erityisperheiden sujuvampaa arkea. Olen oppinut ottamaan vastuuta ja tarttumaan asioihin. Teen työtäni ratkaisukeskeisellä ja positiivisella sisäisen yrittäjyyden asenteella. Minulla on laaja elämänkokemus, olen asunut ja opiskellut ulkomailla ja kehittänyt johtamistaitojani sekä opiskellen että käytännön työssä. Olen ihmisläheinen johtaja ja päätöksentekijä. E ole kuntaa ilman yrityksiä eikä sujuvia palveluita ilman tervettä taloudenpitoa.

ARJESTA ERITYISPERHEESSÄ
Pidämme arjen palveluista parhaiten huolto, kun otamme perheiden ja vammaisten ihmisten yksilölliset tarpeet huomioon eri elämän vaiheissa. Monien ihmisten luottamus apuun ja tukeen on horjunut vuosien varrella. Kun palvelut eivät toimi, perhe kuormittuu. Arki sujuu, kun kuuntelemme perheitä kunnioittaen heidän tarpeitaan ja järjestämme ajoissa riittävät tukitoimet. Vanhempien riittävä tuki lisää lasten ja nuorten hyvinvointia ja mahdollistaa vanhemmille myös osallistumisen työelämään. 

On tärkeää muistaa, että kenelle vaan meidän lapsista voi tapahtua vakavia asioita, jo syntyessä taikka matkan varrella. Lasten tulee saada oikea-aikaista ja riittävää tukea yksilöllisen tarpeen mukaan. Perheemme arkeen on vaikuttanut jo 27 vuotta liikuntavammaan liittyvät asiat. Ratkaistavia asioita on ollut paljon ja on edelleen. Iän myötä asiat muuttuvat ja uudet elämäntilanteet uusia kysymyksiä. Voisi sanoa, että on ollut pitkäkestoinen ja laaja-alainen vaativa projektipäällikön tehtävä äitiyden rinnalla. Tässä on oppinut miten luoda verkostoja, mistä etsiä tietoja, miten perustella tarpeita ja hakea palveluita, miten ratkaista eteen tulevia kysymyksiä yhteistyössä eri alojen ammattilaisten kanssa ja miten antaa nuorelle kasvutilaa ja mahdollisuus oppia omien asioitten hoitamista tulevaisuudessa. Tällä kokemuksella uskon olevan käyttöä myös valtuutettuna.

ASUMISESTA
Asuminen pohjautuu tarpeisiimme ja sen on oltava kohtuuhintaista. Pientaloasumisen kustannukset ovat nousseet vuosi vuodelta ja tämä vaatii toimia. Rakentamisen tulee olla eri alueilla Espoossa yhdenvertaista. Rakennuslupaprosessit tulee nopeuttaa ja määritellä käsittelyaikatakuu. Tuoreiden omakohtaisten kokemusten mukaan Espoossa on työtä tehtävänä tässä asiassa. Digitalisaation hyödyntäminen kannattaa myös selvittää, voidaanko saada sitä kautta tehokkuutta toimintaan. Täydennysrakentamisessa tarvitsemme joustavuutta kaavoitukseen. Espoossa tulisi varmistaa myös monimuotoinen asuminen, erityistä tukea tarvitseville ja ikäihmisille riittävästi tukipalveluita kotiin.

JÄRJESTÖISTÄ
Espoossa on Suomen tapaan lukuisa määrä erilaisia yhdistyksiä. Aiheita löytyy kaupunginosayhdistyksistä, vammaisjärjestöistä, vanhempainyhdistyksistä, urheiluseuroista ja monista muista. Itse olen ollut vuodesta 1998 lähtien mukana yhdistysaktiivina ja vapaaehtoisena. Se on antanut antoisia aikoja, tietoa ja ystävyyksiä. Olen päässyt osalliseksi erilaisista toiminnoista ja päässyt vaikuttamaan minulle tärkeisiin asioihin. Järjestöjen toimintaedellytyksiä tulee vahvistaa edelleen ja pitää elinvoimaisena kunnan toimijaverkostona. Järjestöjen mahdollisuus on toimia ihmisiä lähellä, tarjota osallisuuden kokemuksia, vertaisuutta, erilaista tekemistä ja tukea varsinkin koronapandemian jälkeen.

KESTÄVÄSTÄ KEHITYKSESTÄ
Uskon, että jokaisella meistä on mahdollisuus olla mukana rakentamassa kestävämpää tulevaisuutta. Minulla oli mahdollisuus osallistua Espoossa perustetun YK:n kestävän kehityksen, RCE-verkoston toimintaan. Tämä oli innostava aloitus uudenlaisen kaupungin, varhaiskasvatuksesta yliopistoon, järjestöjen, yritysten ja kuntalaisten yhteistyöverkoston rakentamisesta. Kun saa omakohtaisen kokemuksen osallistumisesta itseä kiinnostaviin teemoihin, tuli merkityksellisen yhteistyön tekemisen tunne. Ihmiset olivat mukana vapaaehtoisesti tuomassa omaa tietoa, osaamista ja motivaatiotaan kiperien kysymysten ratkaisemiseen kansainvälisellä areenalla. Tämä yhteistyö sai myös YK:n tunnustusta omaperäisen verkoston luomisesta.

KOULUTUKSESTA
Koulutus on tulevaisuuden pohjatyötä. Tarvitsemme monipuolisia osaajia tulevaisuuden uusiin työelämän tarpeisiin. Meidän tulee tehdä rohkeita suunnitelmia opintokokonaisuuksista. Kun huolehdimme elinikäisen oppimisen mahdollisuuksista, lisäämme myös ihmisten mahdollisuuksia jatkaa työelämässä. Varhaiskasvatuksessa ja peruskoulussa lapsille on turvattava hyvä ja turvallinen oppimisympäristö sekä tarvittaessa matalan kynnyksen tukitoimet oppimisvaikeuksissa. Näin voimme mahdollistaa yhdenvertaisemman polun myös tulevaisuuden työelämään.

LUONTOLIIKUNNASTA
Lapsesta lähtien luonnossa liikkuminen on ollut minulle tärkeätä. Elämän aikana olemme asuneet eri paikoissa ja henkireikänämme ovat kaikissa paikoissa olleet aina joka viikonloppu luontoretket tai kävelyt. Erityisen tärkeänä pidän lähiluontopaikkoja, joita meillä Espoossa on monia todella upeita kohteita. Meidän pitää huolehtia, että myös tulevaisuudessa lähiluonto tarjoaa erilaisia ympäristöjä: metsiä, lehtoja, merenrantoja, kallioita ja järvialueita. Mielestäni luonto on ylivertainen henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin lähde. Olisi tärkeää, että kaikilla espoolaisilla, erityisesti lapsilla ja nuorilla, on mahdollisuus nauttia säännöllisesti luonnosta. Tämä saa aikaan kiintymyksen luontoon, jolloin haluamme myös pitää yhdessä huolto siitä. Rakkaus luontoon yhdistää ja tukee yhteistyön tekemistä, myös politiikassa

OMAISHOIDOSTA
Omaishoito on Inhimillinen tapa huolehtia niin vammaisista eri ikäisistä ihmisistä kuin puolisoista tai vanhemmistamme. Olen huolissani monien ihmisten jaksamisesta, tuesta arkeen ja mahdollisuudesta vapaaseen vaativasta ja usein ympärivuorokautisesta hoiva- ja hoitotyöstä. Erityisesti haluaisin vahvistaa työssäkäyvien omaishoitajien asemaa ja riittävää tukea arkeen.

SENIORITOIMINNASTA
Jokainen meistä ikääntyy ja tärkeää voida luottaa, että palvelut toimivat ja arki sujuu. Erityisesti, jos ihmisellä on vamma joka rajoittaa toimintakykyä, on huolehdittava sopivista ja riittävistä tukitoimista ja palveluista. Ikäihmisten osallisuutta tulee vahvistaa. Espoon tulee tarjota monipuolisia ja mielekkäitä toimintamahdollisuuksia. Voimme myös hyödyntää ikäihmisten elämänkokemusta ja osaamista kunnan toiminnassa. Ikäihmisten arjen tulee olla hyvää ja sujuvaa. Uusien asuinympäristöjen suunnittelussa sekä vanhojen uudistamisessa tulee huomioida esteettömyys ja sujuva julkinen liikenne

TALOUDESTA
Kaupunkien taloustilanne on vuosien aikana kiristynyt ja kustannukset ovat nousseet. Kaupungin tulot muodostuvat pääosin kerättävistä veroista. Yhteisten asioiden ja varojen hoitaminen on vastuullinen tehtävä. Tarvitsemme toiminnan järkeistämistä, joka lähtee arjen elämän ymmärryksestä. Meidän tulee myös huolehtia riittävästä ennaltaehkäisevästä oikein kohdennetusta palvelutoiminnasta, koska näin ehkäisemme tulevaisuuden kasvavia kustannuksia. Yrittäjämyönteinen kunta voi rakentaa vahvaa taloutta.

TYÖLLISTYMISESTÄ
Kunnan rooli työllistymisen edistäjä kasvaa. Erityisesti tulee panostaa nuorten osatyökykyisten työllistämiseen, johon esimerkiksi tulevat kuntakokeilut antavat hyvän mahdollisuuden. Ohjaamoiden mahdollisuuksia tukea nuoria on vahvistettava. Monilla nuorilla on paljon eri tuen tarpeita ja tähän auttaa parhaiten asiakasvastuullinen työntekijä, joka ei jätä nuorta yksin palveluprosesseihin.

VAMMAISPALVELUISTA
Kun ihmisellä on vamma, hänen tulee saada yksilöllisen tarpeen mukaiset palvelut yhdenvertaisuuden mahdollistamiseksi. Palveluiden järjestäminen on tehtävä aidosti tarpeiden mukaan, kuten asumisen ratkaisut. Espoossa on noudatettava YK:n vammaisten ihmisten sopimusta aktiivisesti vahvistettava ihmisten oikeuksia ja mahdollisuutta käyttää näitä oikeuksia. Osallisuutta lisäämme parhaiten ottamalla ihmiset mukaan heitä itseään koskevaan päätöksentekoon.  

VAPAA-AJASTA
Voimme olla ylpeitä Espoon monipuolisesta luonnosta ja suomista virkistysmahdollisuuksista. Meri, järvet ja metsät ovat parasta Espoota. Meidän kaikkien tulee kantaa vastuuta luonnon säilymisestä ja liikkua vastuullisesti luonnossa. Lähiluonto tarjoaa verrattoman virkistys- ja liikuntapaikan ja haluan tehdä töitä sen eteen, että näin on myös tulevaisuudessa.

VENEILYSTÄ
Espoon saariston tulee olla veneilijöiden virkistyskäytössä. Veneilyn tulee olla helppoa, saariin ja rantoihin on tärkeää päästä veneellä. Toivon, että Espoossa olisi enemmän tarjolla palvelupisteitä, joissa voi myös poiketa veneillä. Monissa rantakahviloissa esimerkiksi on mahdotonta käydä laitureiden puutteen vuoksi. Veneiden kunnostukseen tulee olla sopivia tiloja rannoilla ja parkkipaikkoja on oltava riittävästi. On hienoa, että voimme jatkaa oman perheen kanssa toisessa sukupolvessa veneilyä ja toivomme sitä myös tuleville sukupolville. Tulevaa kesää ja uintiretkiä saariin odotellaan jo kovasti!

YHDENVERTAISUUDESTA
Jokainen meistä on arvokas. Kukaan meistä ei tiedä milloin sattuu terveydelle ja toimintakyvylle jotain. Jos ihmisellä on ollut syntymästä saakka vamma tai sairaus, meillä on erityinen tehtävä huolehtia heidän hyvinvoinnistaan, osallisuudestaan ja yhdenvertaisuudesta. Sivistysvaltion tunnistaa siitä, että pidämme hyvää huolta heikommassa asemassa olevista ihmisistä.

YRITTÄJYYDESTÄ
Yhteiskunnan toiminta lähtee liikkeelle yrittäjyydestä. Tätä kautta luodaan työpaikkoja ja tarjotaan ihmisille erilaisiin tarpeisiin palveluita ja tuotteita. Näistä kaikista kertyy verotuloja, joita kunta käyttää vastatakseen kuntalaisten palvelutarpeisiin.  Yrittäjyyttä voi kokeilla monin eri tavoin. Voi perustaa itse yrityksen, mennä osakkaaksi yritykseen, toimia kevytyrittäjänä tai tehdä työtään toisen palveluksessa sisäisen yrittäjyyden otteella. Yrittäjien asiaa ajavat ensisijaisesti eri yrittäjäjärjestöt, joissa on asiantuntemusta monista eri alojen yrityksistä, eri kokoisista ja ikäisistä yrityksistä. Kaikki ne ovat erittäin tärkeitä. Suomessa lähes 94 prosentti yrityksistä on yhden ihmisen yrityksiä.

Yrittäjyyden asiantuntijuuteni perustuu kokemukseen ja opiskeluun. Olen perustanut itse kaksi yritystä, suorittanut yrittäjän ammattitutkinnon, ollut osakkaana ja työskennellyt yrittäjäjärjestöissä. Näistä kaikista olen saanut arvokasta asiantuntemusta, jota voin käyttää hyväksi kuntapolitiikassa päätöksentekijänä.

Haluaisin, että Espoo on Suomen yrittäjämyönteisin kaupunki, joka edistää monipuolista elinkeinorakennetta. Taloutemme pohjan on oltava vakaa ja ennustettava. Haluan tehdä töitä sen eteen, että sisäisen yrittäjyyden henki vahvistuu espoolaisissa organisaatioissa, saamme uusia innovaatioita ja luomme työpaikkoja tulevaisuuden huomioiden. Talouden rattaat käynnistyvät ja pyörivät yrittäjyydestä. Tarvitsemme luovia uusia ratkaisuita ja palveluta, jotta voimme huolehtia kestävästä yhteiskunnan kehityksestä. Saammeko Espoosta Suomen vientiveturin?

Jakaminen on kaunista. Jaettavan tekeminen vielä kauniimpaa.